Согласно член 69 став 2 алинеја 10 од Законот за класифицирани информации(*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации е надлежна за организирање и спроведување обуки за безбедност на класифицирани информации. Следејќи ги искуствата на националните безбедносни авторитети на други држави членки на НАТО и современите текови во областа на едукацијата и развојот на информатичката технологија, Дирекцијата воведе електронски систем за обука за Законот за класифицирани информации(*). 

Системот претставува веб-базирано решение за пристап кон содржината за учење „во секое време, насекаде“, коешто се состои од основни функционалности и модул за курсеви коишто дополнително ќе се надградуваат со донесувањето на новите подзаконски акти што произлегуваат од Законот. Системот овозможува регистрација на учесниците за следење на Е - содржина, тестирање, како и издавање на потврда којашто е еден од задолжителните документи што се приложува кон барањето за издавање безбедносен сертификат за пристап до класифицирани информации. Со тоа се исполнува барањето од член 41 став 2 од Законот за класифицирани информации(*), пред издавање на безбедносниот сертификат за пристап класифицирани информации, физичкото лице да се обучи за ракување со класифицирани информации.

Доколку имате проблеми со користење на системот можете да не контактирате на следнава e-mail адреса:
lms@dbki.gov.mk